4000 kr kvar för fri frakt

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER FÖR FÖRETAG HOS JN FASTIGHETSPRODUKTER AB, ORG. NR. 559422-7752 OCH WEBBPLATSEN FASTIGHETSPRODUKTER.SE

1 ALLMÄNT
1.1 Dessa Allmänna villkor gäller när du som företag (”Kunden”) beställer varor eller tjänster av JN Fastighetsprodukter AB (”Företaget”) och utgör tillsammans med beställningen avtalsunderlaget för köpet. Har Kunden beställt tjänster gäller i tillägg till ovan även tillämplig Tjänstebilaga.

2 DEFINITIONER
”Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor för köp av varor och tjänster – Företag.
”Avtalet” avser dessa Allmänna villkor, tillämplig Tjänstebilaga och de uppgifter som framgår av Orderbekräftelsen.
”Företaget”, ”vi” eller ”oss” avser JN Fastighetsprodukter AB, org.nr 559422-7752, under varumärket Fastighetsprodukter.se.
”Mina Sidor” avser en kundportal för information om aktiva tjänster, fakturor, och hantering av kontaktuppgifter.
”Tjänstebilaga” avser de specifika villkor som tillämpas på dina valda tjänster.
”Utrustningen” avser den utrustning som från tid till annan behövs för att använda tjänsterna t.ex. smarta hemprodukter, SIM-kort, etc.

3 KONTAKTUPPGIFTER
3.1 För kund- och avtalsfrågor kontakta JN Fastighetsprodukters kundservice på telefonnummer 08-121 58 011 eller genom att skicka e-post till info@fastighetsprodukter.se.

4 PERSONUPPGIFTER
4.1 Inom ramen för Avtalet kommer parterna att behandla personuppgifter om varandras anställda, företrädare, representanter. Behandlingen sker för vardera parts egna ändamål såsom men inte begränsat till att administrera avtalsförhållandet, leverera varorna/tjänsterna hantera, reklamationer, kundsupport. Parterna är självständigt personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

5 KREDITUPPLYSNING
5.1 JN Fastighetsprodukter AB förbehåller sig rätten att i vissa fall inhämta en kreditupplysning eller likvärdig information om Kunden i samband med Avtalets ingående för att bedöma Kundens betalningsförmåga. Företaget har rätt att neka en beställning, eller inom skälig tid från det att Avtalet ingicks säga upp detsamma t.ex. om det bedöms att Kunden inte har tillräcklig betalningsförmåga. Om JN Fastighetsprodukter AB utnyttjar denna rätt är Kunden inte skyldig att erlägga månadsavgift eller andra avgifter hänförliga till Avtalet.

6 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
6.1 Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Du behöver inte ha ett konto hos Payson sedan tidigare för att kunna betala. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd. Du kan också välja att betala i efterhand på faktura eller att delbetala över 3-24 månader. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet sedan 2004. Läs mer här: www.payson.se
6.2 Samtliga priser anges i svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt, fraktkostnad och fakturaavgift om inget annat anges. Aktuella kostnader och avgifter anges alltid innan du slutför din beställning, eller accepterar vårt anbud. Företaget reserverar sig för eventuella pris- och tryckfel.
6.3 Betalningsvillkor. De betalningsvillkor som du vid beställningstidpunkten erbjuds gäller, dessa kan variera beroende på betalningssätt.
6.3.1 Abonnemangstjänster. Har inte annat avtalats gäller att fakturering och betalning av abonnemangstjänster sker månadsvis i förskott och med 14 dagars betalningstid från fakturadatum. Eventuella köp av tilläggstjänster och/eller varor under avtalstiden, samt andra kostnader/avgifter, äger JN Fastighetsprodukter AB rätt att påföra på nästa månadsfaktura. Avgifter för tiden från avtalsdagen fram till förstamånadsskifte faktureras i samband med den första förskottsfakturan.
6.3.2 Övriga köp. Har inget annat avtalats gäller att fakturering och betalning av produkter sker i efterskott och ska betalas inom 14 dagar från fakturadatumet.
6.3.3 För köp av vara som sker via webbplatsen kan olika betalalternativ komma att erbjudas genom vår Check-out-lösning på Fastighetsprodukter.se och då gäller i stället leverantören till Check-out lösningens avtalsvillkor (vilka kan innehålla kostnader/avgifter). Vi uppmanar Kunden att noggrant läsa igenom dessa villkor innan Kunden väljer betalningssätt. Vi och/eller vår Check-out-leverantör har rätt att neka Kunden att betala via faktura eller delbetala köpet.
6.3.3 Handla mot faktura. I samarbete med Payson erbjuder vi dig att betala köpet mot faktura. Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i kreditprövningen. Om du gör köpet för ett företags räkning ska det vara registrerat i Sverige och du vara behörig firmatecknare för företaget samt företaget godkännas i kreditprövningen. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress som anges vid köptillfället. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här.
6.3.4 Information om ångerrätt. Enligt Lag (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.
Information om överlåtelse
Fakturan kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634.
6.4 Om Kunden byter faktureringsadress ansvarar Kunden för att omgående informera JN Fastighetsprodukter AB om detta.
6.5 Vid betalningsdröjsmål har JN Fastighetsprodukter AB rätt till lagstadgad dröjsmålsränta, påminnelseavgift, förseningsavgift, samt hänförliga indrivningskostnader.

7 LEVERANS
7.1 Leverans sker inom den tid som anges vid beställningstillfället eller enligt överenskommelse mellan Kunden och JN Fastighetsprodukter AB.
7.2 Leverans sker till den av Kunden angivna leveransadressen. Kunden ansvarar för att ange rätt och fullständig leveransadress vid beställningstillfället.
7.3 Vid leverans av Utrustningen är det Kunden som ansvarar för installation och igångsättning av Utrustningen om inte annat överenskommits mellan parterna.

8 AVBESTÄLLNING
8.1 Kunden har rätt att avbeställa en vara eller tjänst innan den levererats.
8.2 Om Kunden avbeställer en vara eller tjänst efter att den levererats är Kunden skyldig att betala för de kostnader som JN Fastighetsprodukter AB har haft i samband med leveransen och returfrakt av varan.

9 REKLAMATION
9.1 Kunden har rätt att reklamera fel på varor och tjänster enligt gällande lagstiftning.
9.2 Vid reklamation ska Kunden kontakta JN Fastighetsprodukter AB:s kundservice enligt uppgifterna under punkt 3 ovan.

10 FORCE MAJEURE
10.1 Om JN Fastighetsprodukter AB eller Kunden hindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter utanför dess kontroll, såsom exempelvis myndighetsbeslut, krigshandlingar, strejk, blockad, eldsvåda, naturkatastrof eller liknande omständigheter, ska detta utgöra befrielsegrund som medför att den drabbade parten är befriad från sina förpliktelser enligt Avtalet så länge som omständigheten kvarstår.

11 IMMATERIALRÄTT
11.1 Allt immaterialrättsskyddat material som tillhandahålls av JN Fastighetsprodukter AB eller som tillkommer under utförandet av Avtalet, ägs av JN Fastighetsprodukter AB eller dess samarbetspartners.

12 ÖVRIGT
12.1 JN Fastighetsprodukter AB förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter att de har meddelats Kunden.
12.2 Avtalet regleras av svensk rätt. Tvister mellan parterna ska avgöras av svensk domstol.

13 PERSONUPPGIFTER
13.1 JN Fastighetsprodukter AB behandlar personuppgifter om Kunden i enlighet med gällande lagstiftning och JN Fastighetsprodukter AB:s integritetspolicy, som finns tillgänglig på Fastighetsprodukter.se.
13.2 Kunden samtycker till att JN Fastighetsprodukter AB behandlar personuppgifter om Kunden i syfte att administrera Avtalet, leverera varor och tjänster, samt för att kunna erbjuda anpassade erbjudanden och marknadsföring. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till att ta emot marknadsföring från JN Fastighetsprodukter AB.
13.3 JN Fastighetsprodukter AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med detta Avtal.

14 KLAGOMÅL
14.1 Eventuella klagomål på JN Fastighetsprodukter AB:s varor eller tjänster ska i första hand framföras till JN Fastighetsprodukter AB:s kundservice enligt uppgifterna under punkt 3 ovan.
14.2 Om en tvist mellan Kunden och JN Fastighetsprodukter AB inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller behörig tillsynsmyndighet.
Dessa Allmänna villkor gäller från och med 11 april 2023.